Many roads towards growth – also on the capital front

The growth in Danish companies plays a crucial role for the future economy, jobs creation and the ability to compete. Fortunately, Denmark is blossoming with companies with the potential to take the next leap of growth – but it takes both courage and capital if more companies are to succeed on the journey towards becoming a scaleup.

By Rolf Kjærgaard, Chief Investment Officer at Vækstfonden

In 2008 Vækstfonden invested in the Fyn based robot entrepreneurs Universal Robots. Back then the company consisted of the three founders, one employee and a robot. Today, ten years later Universal Robots are world leading within collaborative robots, they have one hundred employees and has helped facilitate the foundation for the robot cluster that the Danish island of Fyn amongst other things are known for.

The story of Universal Robots is a great and inspiring example of how a company over a few years can make the journey from startup to scaleup.

A journey that a lot of Danish companies in the coming years hopefully will succeed with.

Growth has many shapes

Among other things it is needed to raise the capital it takes to scale.

For Universal Robot an equity investment at the right time helped support their development. For other companies the right type of investment can be totally different.

At Vækstfonden we have worked actively with venture capital for Danish SME’s that wish to see their company grow for 25 years.

Over the years we have invested in more than 7.000 Danish companies. If we take the famous deep dive into the +7.000, one thing becomes significantly clear: There is no unambiguous formula for growth.

Growth potential can be found across industries and sectors and in companies with different age and size. Now that’s positive.

Individual solutions for capital

The diversity amongst companies ready to grow at the same time elevates the demands for the option of finding the right capital at the right time.

For the innovative startup that is born global there might be the need of enforcing the private equity, before they enter into international markets, while the established industrial company could need financing through a loan for establishing new production facilities or go through a change in ownership for the company in the construction industry there might be the need of a guarantee limit, making it possible for the company to contribute to new and large orders. While for the biotech based company, it can be the right match to find a specialized investment fund with the patience of going through several years of research and development.

At Vækstfonden we have developed a wide variety of capital solutions targeted towards the SME segment and the special challenges they face. From loans, bails and guarantees to direct private equity investments in funds and lately also as a codriver at IPO.

In all of this we collaborate with private actors – from banks and financial institutes to business angels and other investors. So, we can create a tailormade solution that fits the specific company, and so the companies gain a good foundation for further financing.

More Danish scaleups

Capital is an important ingrediency to growth. But not on its own. If the companies are to grow, there is also the need of solid business plans, competent teams and finally the courage and ambition to take the risk.

In Denmark we have grown to become a strong startup nation over the years. That is a great development. Now we need to see more companies continue to develop and go large scale.

On May 1st, 2018 when Vækstfonden opens the doors to our annual meeting, that is the reason why our meeting has the specific title “From startup to scaleup”.

Hopefully over the coming years we will see even more Danish companies that dare to thing big, realize their ambitions and take the next big leap of growth.


Mange veje til vækst – også på kapitalsiden

Væksten i danske virksomheder spiller en helt afgørende rolle for fremtidig økonomi, beskæftigelse og konkurrenceevne. Heldigvis blomstrer Danmark af virksomheder med potentiale til at tage det næste vækstspring – men det kræver både mod og kapital, hvis flere skal tage rejsen mod at blive en scaleup.

Af Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden

I 2008 investerede Vækstfonden i den fynske robotiværksættervirksomhed Universal Robots. Dengang bestod virksomheden af de tre grundlæggere, en enkelt medarbejder og en robot. I dag, ti år senere, er Universal Robots verdensførende inden for collaborative robotter, har flere hundrede medarbejdere og har været med til at skabe grundlaget for den robotklynge, som Fyn i dag blandt andet er kendt for.

Historien om Universal Robots er et godt og inspirerende eksempel på, hvordan en virksomhed på få år kan tage rejsen fra startup til scaleup.

En rejse, som mange flere danske virksomheder i de kommende år forhåbentlig vil begive sig ud på.

Vækst har mange former
Det kræver bl.a., at virksomheder med vækstpotentiale rejser den kapital, der skal til for at skalere.

For Universal Robots var en egenkapitalinvestering på rette tidspunkt med til at understøtte udviklingen. For andre virksomheder kan den rette kapitalløsning se helt anderledes ud.

I Vækstfonden har vi i 25 år arbejdet aktivt med risikovillig kapital til danske SMV’er, der gerne vil se forretningen vokse.

Med årene er det samlet løbet op i investeringer og finansieringer af flere end 7.000 danske virksomheder. Dykker man ned i dem, træder en kendsgerning tydeligt frem: Der er ikke en entydig formel for vækst.

Vækstpotentiale kan findes på tværs af brancher og sektorer og i virksomheder med vidt forskellig alder og størrelse. Det er positivt.

Individuelle kapitalløsninger
Diversiteten blandt vækstklare virksomheder stiller samtidig store krav til mulighederne for at finde den rette kapital på rette tidspunkt.

For den innovative iværksættervirksomhed, der er born global, er der måske brug for at styrke egenkapitalen, inden man kaster sig ud på internationale markeder, mens den etablerede industrivirksomhed kan have brug for finansiering via et lån til etablering af nye produktionsfaciliteter eller gennemførelsen af et ejerskifte. For bygge- og anlægsvirksomheden er der måske brug for en garantiramme, der kan gøre det muligt at byde ind på nye, store ordrer, mens det for biotekselskabet kan være rette match at finde en specialiseret investeringsfond, der har tålmodighed til at være med gennem flere års forskning og udvikling.

I Vækstfonden har vi udviklet en bred palet af kapitalløsninger målrettet SMV-segmentet og de særlige udfordringer, der gælder her. Fra lån, kautioner og garantier over direkte egenkapitalinvesteringer til investeringer i fonde og senest også som medspiller ved børsnoteringer.

Alt dette gør vi i samarbejde med private aktører – fra banker og finansieringsinstitutter til business angels og andre investorer – så vi sammen kan skræddersy præcis den løsning, der passer den enkelte virksomhed. Og så virksomhederne får et godt fundament til den videre finansiering.

Flere danske scaleups
Kapital er en vigtig ingrediens til vækst. Men den gør det ikke alene. Skal virksomhederne vokse sig store, er der også brug for en solide forretningsplaner, kompetente teams og ikke mindst modet og ambitionen til at satse.

Vi har i Danmark gennem en lang årrække formået at skabe en stærk iværksætternation. Det er en glædelig udvikling. Nu er der brug for at vi også ser endnu flere virksomheder fortsætte udviklingen og vokse sig store.

Når Vækstfonden den 1. maj 2018 slår dørene op til vores tilbagevendende årsmøde er det derfor også under titlen ”Fra startup til scaleup”.

Forhåbentlig vil vi i de kommende år se endnu flere danske virksomheder, der tør tænke stort, udleve ambitionerne – og tage det næste store vækstspring