Intelligent Homes finally getting smart!

By: Preben Mejer, Founder at RADR.

The intelligent home or office will act independently & autonomously

 

From intelligent but troublesome control of the home or office it all gathers on well-functioning platforms

 

The earliest steps of home automation are long gone. Thermostats could provide the right temperature, the hallway light turn on automatically when evening came, the remote control became Apple TV and an Ipad, and I could switch programs on my TV. All together fine and semi-automatic. Controlled by several apps, one for Apple TV, one for Philips Hue and a third for the Danfoss thermostats, and a 4 and 5th for other appliances. An app circus and not exactly smart, because it is a larger task to control everything.

Now everything is gathered on digital platforms. There is a battle on who will become the leading and dominating platform – Amazon with Alexa or Google with Assistant both want to be THE gathering force, so I don’t have to search in various apps. Apple wants to join that battle, but they are notoriously dour on who they collaborate with, so the Apple options will be limited. Platforms want to push a development that points in the direction of what we call “the post-app era”.

 

From myriads of apps the control becomes atomized and coherent – and in the end, it functions autonomously without my interference

 

As everything communicates and connected in the cloud, we see a course where my units go from unintelligent on/off automization, to a unit awareness – meaning that they know who else is there when it comes to different units, and that they are able to talk to each other. Light fixtures, cameras and alarm systems speak to each other, or the dryer, washing machine and electric car does the same, so I don’t kill my electrical fuses. You could say that all appliances are aware and able to communicate. In the theird fase the become autonomous. That means that they function within the framework I provide. My printer orders it’s own color cartridges. My alarm system also sets of the neighbours video camera so we can ensure clips of the burglar. The watering system checks the weather report before it turns on – even in dry weather. It is after all crazy to water the lawn if the evening brings thunder. All of this without me being involved – and there for autonomous.

 

From a world where the building decides the conditions – We will now be working or living in personalized spaces, spaces that functions on my terms

 

When everything starts to coexist and functions automatically, we also see a change from when automization was based solely on the buildings terms. Temperatures than an engineer decided or light fixtures that are turned on late in the afternoon regardless of an empty office. In the future temperature and energy consumption will be on my terms, I carry my preferences around with me, my smartphone reviels if im there, and when I am in the office or at home, it is MY lighting and my temperature (or moderated if other people are in the room with me).

Personalized spaces, instead of under the control of the building or the Facility Manager. And both at home and on the job and this development makes the next fase which is scenarios possible. That means that instead the home or jobsite being similar no matter if it’s a weekday or a day of, or a forecast meeting or a preweekend beer with friends. The scenarios ensure that we will get a totally different and more versatile experience of being at home or out on the go.

Platforms, artificial intelligence based autonomy and personalized spaces will provide me with a better experience and at the same time reduce my energy consumption. So no more heating going out the window, or light fixtures turned on when no one is at home.

Visit RADR right here

Det intelligente hjem, eller kontor vil være i stand til at handle selvstændigt og autonomt.

 

Fra intelligent men bøvlet styring af hjemmet eller kontoret samles det hele på velfungerende platforme.

 

De aller tidligste faser af automatisering i hjemmet er for længst overstået. Termostater kunne sørge for den rigtige temperatur, lyset i entreen tændte når det blev mørkt, fjernbetjeningen blev til Apple TV og en iPad, og jeg kunne skifte programmer på TV. Alt sammen fint og små-automatisk. Styret ved hjælp af indtil flere apps, en til Apple TV, en til Philips Hue, og en tredje til Danfoss termostaterne, og en 4. og 5. til noget andet. Et app cirkus, og ikke så smart, for det er en større opgave at styre det hele.

Nu samles det hele på digitale platforme. Der er kamp om hvem der skal blive den førende og dominerende platform – Amazon med deres Alexa, eller Google med deres Assistent vil gerne stå for at samle alt det her, så jeg ikke skal lede i apps. Apple vil også gerne, men de er notorisk stramtandede i hvem de samarbejder med, så Apple mulighederne vil være begrænsede. Platformene vil faktisk skubbe på en udvikling der peger i retning af det vi kalder ”the post-app era”.

 

Fra myriader af apps bliver styringen automatisk og sammenhængende – og til sidst fungerer det hele autonomt uden min indgriben

 

I takt med at det hele kan kommunikere, og hænger sammen oppe i internet-skyen, ser vi et forløb hvor mine enheder går fra dum tænd/sluk automatisering, over det at enhederne er ”aware”, altså at de ved hvem der ellers er der rent enhedsmæssigt, og de kan tale sammen. Belysning, kameraer og tyverialarmer taler sammen, eller tørretumbler og vaskemaskine og elbil, gør do, så jeg ikke knalder sikringerne.

Man kan sige at de er ”aware”, og i stand til at snakke med hinanden. I trediefasen bliver de autonome. Det betyder at de fungerer indenfor de rammer jeg giver dem. Min printer bestiller selv tonerpatroner. Tyverialarmen starter også naboens videokamera, så vi kan få billeder af tyveknægten. Vandingsanlægget checker vejrudsigten inden det starter – selvom der er tørt. Det er jo tosset at vande hvis det bliver tordenvejr i aften. Alt sammen uden at jeg er involveret – og derfor autonomt.

 

Fra at foregå på bygningens præmisser kommer vi til at arbejde i – eller leve i – personalized spaces, steder der fungerer på MINE præmisser

 

Samtidig med at det hele kommer til at hænge sammen og fungere automatisk, så ser vi også et skift fra en verden hvor automatisering var på bygningens præmisser. Temperaturer som en ingeniør bestemte, eller belysning der tænder sidst på eftermiddagen uanset om der er nogen i kontoret eller ej. I fremtiden foregår også temperatur og energistyring på mine præmisser, jeg bærer mine præferencer med mig, min smartphone afslører at jeg er tilstede, og når jeg er i lokalet – eller hjemmet, så er det MIN belysning, og MIN temperatur (eller en tilnærmet, hvis flere er til stede)

Personalized spaces, i stedet for at bygningen og dens facility management ansvarlige bestemmer. Og både der hjemme og på arbejdspladsen muliggør denne udvikling så næste fase, som er scenarier. Det vil sige at i stedet for at hjemmet eller arbejdspladsen er ens uanset om det er hverdag eller fest, eller forecast møde eller fredagsbar. Så gør sceneriarierne at vi vi vil få en helt anden og meget mere afvekslende oplevelse af ude og hjemme.

Platforme, kunstig intelligens baseret autonomi, og personalized spaces vil give mig en bedre oplevelse, og samtidig spare masser af energi. Slut med at fyre for fuglene, eller have lyset tændt hvor der ingen mennesker er.