CLEAN & The Innovation Network Smart Energy

By Henrik Bjerregaard, Head of Smart Energy, CLEAN

 

CLEAN is the secretary for the Innovation Network Smart Energy and works with the Danish position of strength within energy efficient technologies. We work with initiatives through the whole value chain for energy – from energy production through distribution to the consumption and storage of energy.

Our goal is increased capacity for innovation, growth and employment in companies. We are strong in the market of energy efficient technologies, because of our members. CLEAN is a triple helix cluster, which facilitates collaborations between public and private actors, SMEs and knowledge institutions.

CLEAN has special competencies in generating and operating with traverse collaborations with a special focus on creating value for SMEs within energy efficiency. With an outset in the desires of the companies to develop, we act as dealmakers and have special competencies within network management, innovation projects, project development, public innovation demands and internationalization.

Our projects and activities are in relation to the Danish Cleantech’s position of strength, where the attention is on strengthening innovation and technology development. Additionally, to support research, development and implementation of new solutions. Our focus is also to increase internationalization of Danish Cleantech and increase export of integrated solutions.

The ecosystems initiatives as a cluster organisation

CLEAN is a cluster secretary and functions as a neutral platform for collaborations. We are a member based, non-profit organisation with outset in our members competencies and products.

Our purpose, of operating as an ecosystem, is to enhance value in terms of effective matchmaking of partners and we initiate innovation- and research projects, which have a 2-5 year development period.

We work with long-term results in our field. We know, based on experience, that speed of trust works faster, when partners can work through a dialogue based on trust. Moreover, our method in innovation collaboration is based on the requirements of the company – this is called technology push. Through our way of acting as a cluster, we can secure a resilient ecosystem.

Integrated role in Scale-Up Denmark

Our role as a partner in Scale-Up Denmark is to identify start-ups and existing SMEs that could benefit from entering the Next Step Challenge programme.

Some of the SMEs might have an existing product on the market and just need an extra push, others may have developed a prototype that lacks the final adjustments of either the business plan or composition of the team.

Due to our contact and connections, we have dialogues based on trust with SMEs, because we always work from a neutral perspective. Likewise, we link SMEs with other companies, public actors and knowledge institutions, because it provides competitive advantages, which a single company cannot obtain alone.

Entrepreneurship is a central part of securing new knowledge and transferring knowledge, which is why promotion of growth and employment is depending on the support of small innovative companies. CLEAN has the necessary network to expand the ideas of these companies!

Another reason for us to be a part of Scale-Up Denmark is due to our existing members in CLEAN. Our members also need the ecosystem to grow and develop, so they can be connected with new and exciting companies that have similar challenges or needs. We help each other and share knowledge for the benefit of all – a genuine win-win situation.

Visit CLEAN here

CLEAN sikrer tillidsfulde partnerskaber

CLEAN er partner i Scale-Up Denmark, og herudfra fokuserer vi udelukkende på virksomhedernes behov. Formålet er at opdyrke og fremme innovationssamarbejder i mellem virksomheder samt at matche virksomheder, offentlige aktører og videninstitutioner. Ligeledes ser vi på tendenser i branchen og arbejder ud fra et neutralt perspektiv – politisk såvel som teknologisk. 

CLEAN & Innovationsnetværket Smart Energy

CLEAN, der er sekretariat for Innovationsnetværket Smart Energy, arbejder med den danske, erhvervsmæssige styrkeposition på energiområdet. Vi arbejder med initiativer i hele værdikæden for energi – fra energiproduktion via distribution til forbruget og lagringen af energi. Målet er øget innovationskraft, vækst og beskæftigelse i virksomhederne.

Vi er stærke på energieffektive teknologier, fordi vore medlemmer er det. Vi tager afsæt i virksomhedernes konkrete udviklingsbehov, agerer dealmakere og faciliterer fælles forretningsudvikling mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Vores projekter og aktiviteter tager udgangspunkt i dansk cleantechs styrkepositioner, hvor vi fokuserer på at styrke innovation og teknologiudvikling, samt understøtte forskning, udvikling og implementering af nye løsninger. Derudover har vi også fokus på at øge internationaliseringen af dansk cleantech og fremme eksport af integrerede løsninger.

Økosystemets initiativer for klyngeorganisationer


CLEAN er et klyngesekretariat, der fungerer som en neutral samarbejdsplatform. Vi er en medlemsbaseret, non for profit forening, som tager udgangspunkt i vore medlemmers kompetencer og produkter.

Vi opererer som økosystemsekspert, hvor vi tilfører værdi i form af effektiv kobling af partnere. Som klynge initierer vi blandt andet innovation- og forskningsprojekter, som har et 2-5 års sigte. Dermed arbejder vi efter langsigtede resultater. Dette gøres gennem netværksdannelse, brobygning og matchmaking.

Teoretisk set ved vi, at det handler om tillid mellem partnerne. Vi ved, at når man kender hinanden, så fungerer speed of trust hurtigere, og dette gør sig gældende i det private, men bestemt også i de professionelle og erhvervsmæssige sammenhænge. Endvidere tager vores metode i innovationssamarbejder udgangspunkt i virksomhedernes behov, som kaldes technology push. Gennem vores måde at agere som klynge kan vi sikre et mere robust og resilient økosystem.

Integreret rolle i Scale-Up Denmark

Vores rolle, som partner i Scale-Up Denmark, er at identificere nystartede og eksisterende små samt mellemstore virksomheder (SMV), som med fordel kan indgå i Next Step Challenge forløbet. Nogle har færdige produkter på markedet og mangler blot et ekstra push, andre har udviklet prototyper, som mangler den sidste finpudsning af forretningsplanen eller teamet.

Vi er bevidste om, at det skal være skaler- og eksportbart, når de udvikles. Grundet vores kontakter og forbindelser har vi mulighed for have tillidsbaserede dialoger med SMV’er, da vi altid arbejder ud fra et neutralt grundlag. Derudover sætter vi SMV’er sammen med andre virksomheder, offentlige myndigheder og vidensmiljøer, fordi det giver konkurrencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan opnå alene.

Iværksætteri er en helt central del til at sikre ny viden og overførsel af samme, hvorfor fremme af vækst og beskæftigelse er afhængig af at man supporterer innovative mindre virksomheder. CLEAN har det netværk, som er nødvendigt for at videreudvikle virksomheders idéer – og dette gælder specielt for én Scale-up virksomhed.

En anden grund til at vi er en del af Scale-Up Denmark er også af hensyn til vore eksisterende medlemmer. De har også brug for at økosystemet vækster og udvikler sig, så de ligeledes kan blive koblet sammen med nye eller eksisterende virksomheder, som har problemstillinger eller har behov for at komme videre. Vi hjælper hinanden og videndeler, samtidig med alle parter får et fordelagtigt udbytte.

Muligheder for Scale-Up Denmark deltagere

CLEAN er involveret i en lang række aktiviteter, som virksomheder kan blive en del af, forudsat at deres produkt rammer initiativets formål og har et stort forretningspotentiale.

Disse aktiviteter spænder fra support ift. konsortiedannelse rettet mod Horizon2020, til efteruddannelse indenfor digitalisering, tilbud om support til energi- og ressourceoptimering af produktionsanlæg, mulighed for økonomisk støtte til samarbejder med universiteter og generiske netværksformater. Disse muligheder kan findes på vores hjemmeside, og vores telefon er altid åben for en uforpligtende samtale omkring mulighederne for din virksomhed.

Som et konkret eksempel er CLEAN operatør på et regionalt projekt i Syddanmark, hvor vi yder støtte til konkrete innovationssamarbejder mellem SMV’er og SDU, som er sektion for electrical engineering.

Målet er at udvikle nye produkter og løsninger centeret om industriel elektronik og energieffektive teknologier. Interessen for innovationssamarbejderne har været stor, og alene i første ansøgningsrunde har vi etableret fire innovationssamarbejder i mellem 15 SMV’er og SDU til en værdi på 16 mio. kr.

Fællestrækkene for innovationssamarbejderne er, at de er ’født af virksomhederne selv’ og perspektivrige med det sigte at penetrere nye markeder. Innovationssamarbejderne omhandler bl.a. en ultraeffektiv lader station til eldrevne arbejdskøretøjer, en ny cargo elcykel for last-mile-delivery i storbyer og energieffektiv billedvisning for LED-trafikinfoskærme. Dette har været muligt gennem vores klyngeorganisation og vores tillidsbaserede dialog, hvor vi kobler virksomheder sammen. Dette er en oplagt mulighed for alle vore Scale-Up virksomheder.

CLEAN har tilsvarende indsendt en ansøgning til Midtjysk Vækstforum, som omhandler samarbejder mellem videninstitutioner og virksomheder i Region Midtjylland, som har fokus på systemintegration og grønne teknologier. I denne sammenhæng vil energieffektive datacentre været et oplagt sted afklare, om der er potentialer for udvikling af nye løsninger.