Lighthouses guide the way but require a solid foundation

For MAN Diesel & Turbo here in Frederikshavn, it is important that we have a thriving and dynamic maritime environment in The North Denmark Region – in fact all over Denmark. That is why we have a co-responsibility for the growth of the SMEs, by being part of a lighthouse agreement in Scale-Up Denmark and have as such gained an obligatory collaboration with the Danish Maritime Elite training center.

Just as a lighthouse needs a solid foundation in order to not tilt, so too does a big company such as ours need a solid local anchorage, in order to be able to continue to grow.

We need SME’s as suppliers, as collaborators at e.g. huge reparation tasks on ships, as partners in development projects (such as retrofit solutions in order to make shipping more green) and in general as a basis for attracting talented and competent laborers, whom easily can see, that there are other opportunities in the local area, as well as job opportunities for potential spouses.

In addition, it is important to us that there is a broad base of companies which can be a part of influencing the young to choose a career in the Blue North Denmark Region, by offering apprentice- and internship for the young people, as well as being part of collaborations with the local educational institutions.

Back during the financial crisis, where we had to close our engine production, it was, even though it was tough times internally, important for us to show that we, despite a decline from 1100 to 450 employees – still were present in the local area, still was a big company which wanted more, and that we would still support the local area.

Back then, we, as co-founders, entered and supported the creation of the maritime center for optimization and operation, MARCOD.

As such, it is very natural for us to now support The Danish Maritime Elite training center (which in parentis noted is operated by MARCOD) and do what we can to get the entire maritime North Denmark Regional cluster to grow.

We will do that by providing mentor assistance for one or more of the participating companies, as well as deliver posts about tendencies, markets, products, businesses, etc.

All of that in order to make our foundation – the North Denmark Regional maritime cluster – stronger, so that we can allow ourselves to build our lighthouse taller – or as we would put it in Danish : Ensure that we can get our business to grow without risking failure, due to our foundation not being strong enough.

And who knows – perhaps we, in this collaboration, also find the building blocks to build our lighthouse taller, it could be product ideas we can take with us to our customers, so we thus can offer a bigger total package.

It could be that we notice companies with technology or competencies, which we can integrate as a part of MAN Diesel & Turbo.

Finally, there is also an opportunity for us to show potential new employees, what an exciting company we are.

Poul Knudsgaard, VP MAN Diesel & Turbo

Fyrtårne viser vej men kræver et solidt fundament

For MAN Diesel & Turbo her i Frederikshavn er det vigtigt at vi har et driftigt og dynamisk maritimt miljø i Nordjylland – ja i hele Danmark, og derfor har vi valgt at tage medansvar for vækst af SMV’erne ved at indgå en fyrtårnsaftale i Scale-Up og har dermed fået et forpligtende samarbejde med Det Danske Maritime Elitetræningscenter.

Lige som et fyrtårn har brug for et solidt fundament, for ikke at vælte, har en stor virksomhed som vores også brug for en solid lokal forankring for at kunne blive ved med at vokse.

Vi har brug for SMV’erne som leverandører, som samarbejdspartnere ved fx større reparationsopgaver på skibe, som partnere i udviklingsprojekter (bl.a. udvikling af retrofitløsninger til at gøre skibsfarten mere grøn) og i det hele taget som grundlag for at tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere, som sagtens kan se, at der er andre muligheder i lokalområdet samt at der også er jobmuligheder for eventuelle ægtefæller.

Derudover er det vigtigt for os, at der er en bred base af virksomheder som kan være med til at præge de unge til at vælge en karriere i Det Blå Nordjylland, ved at tilbyde lærlinge- og praktikpladser til de unge mennesker samt indgå i samarbejder med de lokale uddannelsesinstitutioner.

Tilbage under finanskrisen, hvor vi måtte lukke vores motorproduktion, var det selvom det var hårde tider internt, vigtigt for os at vise, at vi trods en nedgang fra 1100 til 450 medarbejdere – stadig var i lokalområdet, stadig var en stor virksomhed der ville mere og at vi stadig ville bakke om lokalområdet.

Dengang gik vi ind og støttede som medstifter op om oprettelsen af det maritime center for optimering og drift MARCOD.

Det er for os derfor meget naturligt nu at støtte op om Det Danske Maritime Elitetræningscenter (som i parentes bemærket bliver driftet af netop MARCOD) og gøre hvad vi kan for at få hele den maritime nordjyske klynge til at vokse.

Det vil vi gøre ved at yde mentorassistance for en eller flere af de deltagende virksomheder samt ved at levere indlæg om tendenser, markeder, produkter, forretninger osv.

Alt dette for at gøre vores fundament – den nordjyske maritime klynge – stærkere, så vi kan tillade os at bygge vores fyrtårn højere – eller på godt dansk sikre at vi kan få vores forretning til at vokse uden at risikere at vælte fordi fundamentet ikke er stærkt nok.

…og hvem ved – måske finder vi også i dette samarbejde også nye byggesten til at bygge vores fyrtårn højere, det kunne være produktideer vi kan tage med ud til vore kunder så vi derved kan tilbyde en større samlet pakke.

Det kan være vi får øje på virksomheder med teknologi eller kompetencer, som vi kan købe ind til at blive en del af MAN Diesel & Turbo.

Endelig er der jo også en mulighed for os til at synliggøre for mulige nye medarbejdere, hvor spændende en virksomhed vi er.

Poul Knudsgaard, VP MAN Diesel & Turbo