Growth boost – from start-up to Scale-up nation

By: Tue David Bak, Regional Director, Region Zealand

Many start a new company in Denmark. It is easy to start a company in Denmark, and the business climate is good. In international ratings, Denmark lies in the top 10 when it comes to competitive abilities and business climate.

It is important that many start a company. International research shows that it is the young companies, which especially drive the growth. In countries such as Israel and USA, the new companies stands for a huge part of the new jobs being created.

This is where I have to make a cautionary note, for that is not how it is in Denmark. Even if many companies startup every year in Denmark, it is only a few of them who ends up creating growth and many jobs. We can change that picture. We do that by collaborating targeted, in order to go from a start-up to a scale-up nation. That is what the new program Scale-Up Denmark shall contribute to noticeably.

High growth companies, Gazelles, Unicorns –  scale potential has many names. The reality in Denmark is, that we have experienced a fall in the amount of high growth companies in the period 2010-2013. In addition comes, that all Danish C20-companies is at least 30 years old, and there as such is not a lot of young companies which drives the growth in Denmark – yet!

Scale-Up Denmark is an important piece in the puzzle

On this background, the Danish Prime Minister last year set the goal, that we must have 32 new companies with 1000 employees in 2020.

Scale-Up Denmark becomes crucial in order to secure, that this objective can be redeemed. Scale-Up Denmark has the exact ambition to create a number of new high growth companies with origin in strong business environments in the entire country. The core of the program is a 4-6 months intensive training-period, where companies get tailored counseling and establish contact with big companies, capital sources and international experts.

There are peak competencies within the maritime area in North Denmark Region. Bio-Economy and industrial symbiosis stands strong in the Region of Zealand. In the capital, there is world class IT-companies, and energy- and welfare-technology are well known areas of strength in the Region of Southern Denmark. Those strength-positions create the backbone in the ten Scale-Up Denmark centers.

The companies, which is to be accelerated in the 10 centers, will be from both Denmark and abroad. Common for all of them, will be an ambition about a steep growth curve, a globally oriented growth strategy and conquering of market shares.

Focus on the elite

Scale-Up Denmark is a program for the best. The regions and out partners in Vækstforum, whom is behind the program, agree that we must bet more on the best and most promising companies. We should have focus on the areas where we are best, in order for us to break the curve with the low growth rates amongst entrepreneurs and smaller companies.

I will highlight the following critical success factors, in order for Scale-Up Denmark to reach the goal:

  • Commitment from the big corporates in the growth environments. It can give the scale-up companies a first important customer, which can act as a seal of approval, when they enter into the global markets.
  • Access to capital for realizing the growth potential in the companies.
  • A strong international dimension.

Scale-Up Denmark is a big initiative, which the regions finances with 120 mill. DKK. In addition comes private co-financing. There will be big attention from the outside world on, how the centers perform, and how the ambitious goals can be redeemed. Now, the many strenghts must be permitted to get a good start. With these words, I wish all partners in Scale-Up Denmark good luck with the continued work!

Vækstboost – Fra startup til scale-up nation!

Af: Tue David Bak, regionsdirektør Region Sjælland

Mange starter ny virksomhed i Danmark. Det er let at starte virksomhed i Danmark, og erhvervsklimaet er godt. I internationale ratings ligger Danmark i top 10 når det gælder konkurrenceevne og forretningsklima.

Det er vigtigt, at mange starter virksomhed. Internationale undersøgelser viser, at det er de unge virksomheder, der i særlig grad driver væksten. I lande som Israel og USA står nyere virksomheder for en stor andel af de nye job som bliver skabt.

Her er det jeg må dryppe lidt malurt i bægeret, for sådan er det ikke i Danmark. Selv om der starter mange nye virksomheder hvert år i Danmark, er det kun et fåtal af dem, der ender med at skabe vækst og mange job. Det billede kan vi ændre. Det gør vi ved at arbejde målrettet for, at vi går fra en startup- til en scale-up nation. Det skal det nye program Scale-up Denmark bidrage mærkbart til.

Højvækstvirksomheder, Gazeller, Unicorns – kært barn har mange navne. Virkeligheden i Danmark er, at vi har haft et fald i antallet af højvækstvirksomheder i perioden 2010-2013. Dertil kommer, at alle danske C20-virksomheder er mindst 30 år gamle, og der er derfor ikke mange unge virksomheder, der driver væksten i Danmark – endnu.

Scale-up Denmark er en vigtig brik

På denne baggrund har statsministeren sidste år sat et mål om, at vi skal have 32 nye virksomheder med 1000 ansatte i 2020.

Scale-up Denmark bliver afgørende for at sikre, at denne målsætning kan blive indfriet. Scale-up Denmark har netop som ambition at skabe en række nye højvækstvirksomheder med udspring i stærke erhvervsmiljøer i hele landet. Kernen i programmet er en 4-6 måneders intensiv træningsperiode, hvor virksomhederne får skræddersyet rådgivning og etablerer kontakt med store virksomheder, kapitalkilder og internationale eksperter.

Der er spidskompetencer inden for det maritime område i Nordjylland. Bioøkonomi og industriel symbiose står stærkt på Sjælland. I Hovedstaden er der IT-virksomheder i verdensklasse og i Syddanmark er energi- og velfærdsteknologi velkendte styrkepositioner. Disse styrkepositioner udgør rygraden i de ti Scale-up Denmark-centre.

De virksomheder, der skal udvikles i de 10 centre, vil både komme fra Danmark og fra udlandet. Fælles for dem vil være en ambition om en brat vækstkurve, en globalt orienteret vækststrategi og erobring af markedsandele.

Fokus på de bedste

Scale-up Denmark er et program for de bedste. Regionerne og vores partnere i Vækstforum, som står bag programmet, er enige om, at vi skal satse stærkere på de bedste og mest perspektivrige virksomheder. Vi er nødt til at have fokus på de områder, hvor vi er bedst, for at vi kan knække kurven med de lave vækstrater blandt iværksættere og mindre virksomheder.

Jeg vil fremhæve følgende kritiske succesfaktorer, for at Scale-up Denmark kan komme i mål:

  • Engagement fra de store virksomheder i vækstmiljøerne. Det kan give scale-up-virksomhederne en første vigtig kunde, som kan fungere som blåstempel, når de skal ud og sælge på de globale markeder
  • Adgang til kapital til at realisere vækstpotentialet i virksomhederne
  • En stærk international dimension

Scale-up Denmark er et stort initiativ, som regionerne finansierer med 120 mio. kr. I tillæg hertil kommer privat medfinansiering. Der vil være stor opmærksomhed fra omverdenen på, hvordan centrene performer, og hvordan de ambitiøse mål skal indfries. Nu skal de mange gode kræfter have lov til at komme godt fra start. Med disse ord vil jeg ønske alle parterne i Scale-up Denmark held og lykke med det videre arbejde!